Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo ak chceme tovar vrátiť

Dátum: 09.11.2016
Čo ak chceme tovar vrátiť
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Na vrátenie tovaru zakúpeného cez internet platí lehota 14 dní

Tovar alebo službu (pokiaľ sa s vašim súhlasom nezačala poskytovať skôr, ako uplynie uvedená lehota) zakúpenú na diaľku je možné v lehote 14 dní vrátiť bez uvedenia dôvodu. Začiatok plynutia tejto lehoty závisí od toho, kedy vám predávajúci poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri jeho uplatnení, vrátane formulára na jeho uplatnenie (podľa prílohy č. 3 zákona):

  • Keď ste dostali tieto informácie najneskôr pri doručení tovaru alebo uzavretí zmluvy o poskytnutí služby, ste oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní.
  • Pokiaľ ste uvedené informácie dostali dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od doručenia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od dodatočného poskytnutia týchto informácií.
  • Ak Vás predávajúci neinformoval vôbec, môžete odstúpiť od zmluvy počas lehoty 12 mesiacov a 14 dní.

Ako zrušiť nákup?

Odstúpenie od zmluvy ste povinný poslať v uvedenej lehote predávajúcemu, pričom môžete použiť vzorový formulár, ktorý ste dostali od predávajúceho. Pošlite ho elektronicky emailom alebo doporučeným listom, aby ste vedeli v prípade problémov preukázať, že ste stihli od zmluvy odstúpiť v lehote.

Po odstúpení od zmluvy, ak Vám predávajúci nenavrhne, že si tovar vyzdvihne sám, zašlite tovar späť, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V rovnakej lehote do 14 dní od odstúpenia od zmluvy Vám predávajúci vráti všetky zaplatené platby, teda cenu tovaru vrátane poštovného na prvotné doručenie, rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili pri pôvodnej transakcii. Predávajúci nie je povinný Vám vrátiť peniaze skôr, ako mu je tovar doručený, prípadne preukázané vrátenie tovaru doručenkou.

Lehota na odstúpenie od zmluvy síce začína plynúť odo dňa vrátenia tovaru, zákon Vám však umožňuje odstúpiť od zmluvy ešte pred dodaním tovaru.

Kedy nemôžeme odstúpiť od zmluvy

Právo odstúpiť od zmluvy je však v prípade niektorých tovarov a služieb vylúčené, napríklad pri dodávke tovaru, ktorý je zhotovený alebo upravený podľa Vašich požiadaviek, pri predaji potravín, dodávke audio a video nahrávok a počítačových programov, ak dôjde k porušeniu originálneho obalu.