Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odstúpenie od zmluvy

Dátum: 20.11.2016
Odstúpenie od zmluvy
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov je zmluva uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka.

Za prevádzkové priestory sa nepovažujú najmä:

  • miesta prístupné verejnosti, ako sú ulice, nákupné strediská, pláže, športové zariadenia a verejná doprava, ktoré obchodník využíva na svoje obchodné činnosti výnimočne,
  • súkromné obydlia alebo pracoviská,
  • zmluvy uzavreté po oslovení spotrebiteľov mimo prevádzkových priestorov
  • zmluvy uzavreté počas zájazdu usporiadaného obchodníkom – nezáleží na tom, či obchodník, ktorý predáva výrobky počas zájazdu, zabezpečuje dopravu sám alebo uzavrel dohodu s prepravnou spoločnosťou .

Lehota na odstúpenie od zmluvy

V prípade uzavretia zmluvy mimo prevádzkových priestorov máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ Vás predávajúci o tomto práve informoval. Keď Vás informuje až dodatočne, lehota 14 dní začína plynúť až od poskytnutia tejto informácie.

Počítanie lehoty

Deň, od ktorého sa počíta 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy závisí od toho, či je zmluva kúpna zmluva, zmluva o službách alebo zmluva o poskytovaní verejných služieb. Spravidla sa počíta od jednej z nasledujúcich skutočností:

  1. deň uzavretia zmluvy
  2. deň nadobudnutia fyzickej držby tovaru (dodanie)

Ak sa má lehota vyjadrená v dňoch počítať od momentu, keď dôjde k určitej udalosti (t. j. uzatvorenie zmluvy alebo dodanie tovaru), deň, počas ktorého k tejto udalosti dôjde, by sa nemal považovať za súčasť danej lehoty.

Napríklad ak sa tovar dodá alebo zmluva o službe uzavrie 1. januára, posledný deň na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy by mal byť 15. január.

V prípade viacerých dodávok sa lehota na odstúpenie od zmluvy začína v deň nasledujúci po dodaní posledného z tovarov objednaných v jednej objednávke, ktoré však boli dodané oddelene.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy môžete odstúpiť buď tak, že použijete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo urobíte akékoľvek jednoznačné vyhlásenie. Vrátenie tovaru bez výslovného vyhlásenia resp. odmietnutie dodania tovaru alebo nevyzdvihnutie tovaru na pošte nevyhnutne neznamenajú, že zamýšľate odstúpiť od zmluvy a môžu viesť k márnemu uplynutiu lehoty na odstúpenie od zmluvy. Preto vám vždy odporúčame informovať obchodníka o odstúpení od zmluvy. Toto odstúpenie môžete spraviť písomne doporučeným listom resp. emailom, z ktorého si necháte aj kópiu.

Právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní máte aj v prípade klasického podomového predaja, keď Vás predávajúci navštívi priamo u Vás doma, kde Vám ponúka tovar alebo službu (napr. predaj energií formou podomového predaja).

Moje povinnosti po odstúpení od zmluvy

Nezabudnite, že ako spotrebiteľ máte povinnosť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar vrátiť predávajúcemu, ktorý musí tovar prevziať späť a vrátiť Vám cenu zaplatenú za tovar alebo za službu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu doručenkou.

Ak sa má lehota vyjadrená v dňoch počítať od momentu, keď dôjde k určitej udalosti alebo sa uskutoční určité opatrenie, deň, počas ktorého k tejto udalosti dôjde alebo sa toto opatrenie uskutoční, by sa nemal považovať za súčasť danej lehoty.

Vrátenie platieb

Obchodník vám musí vrátiť platby bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste obchodníka informovali o rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Obchodník však môže počkať s vrátením platby, kým buď nedostane tovar späť, alebo kým spotrebiteľ aspoň nepreukáže, že tovar bol odoslaný späť.