Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zákonná záruka

Dátum: 20.11.2016
Zákonná záruka
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Všeobecnú 24 mesačnú záručnú dobu, počas ktorej predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti od vecí kupovaných v obchode očakávajú zaviedla smernica EP a Rady 1999/44/EC o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (ďalej len „smernica o zárukách“) s cieľom zabezpečiť jednotnú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu EÚ. Minimálna harmonizácia smernice zohľadnila národné právne úpravy niektorých členských štátov, ktoré zabezpečovali spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany ich práv. Porozumenie rozdielom medzi jednotlivými členskými štátmi je dôležité hlavne pri cezhraničnom obchode, ako aj v prípade nakupovaní tovarov v zahraničí, pretože predávajúci, ktorí  nesmerujú svoju činnosť na spotrebiteľov z inej krajiny obvykle postupujú podľa národných predpisov. Najväčšie rozdiely v uplatňovaní smernice o zárukách v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii spočívajú najmä v:

  • Priamej zodpovednosti predávajúceho: predajcovia často odporúčajú spotrebiteľom uplatniť si reklamáciu priamo u výrobcu, a to dokonca aj v prípadoch zákonných záruk.
  • Trvaní zákonnej záruky: väčšina štátov transponovala všeobecnú 24 mesačnú zákonnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výrobku spotrebiteľovi. V 7 štátoch je zákonná záruka dlhšia a v 4 štátoch sa berie do úvahy očakávaná životnosť niektorých výrobkov. Pokiaľ ide o použité veci,  14 európskych štátov umožňuje skrátenie záručnej doby, nie však na menej než 12 mesiacov.
  • Lehote, do ktorej je potrebné vytknúť vady: smernica umožňuje členským štátom stanoviť lehotu, do ktorej je potrebné vytknúť vady. Lehota nemôže byť kratšia ako 2 mesiace. 12 štátov transponovalo 2 mesačnú lehotu, v 18 štátoch nie je stanovená lehota na vytknutie vady, pričom v 15 z nich by spotrebitelia mali vady vytknúť bez zbytočného odkladu.
  • Dôkaznom bremene preukázania nároku: v zásade platí, že strana, ktorá sa dožaduje svojho práva musí preukázať svoj nárok. Výnimočne môže dôkazné bremeno platiť obrátene. Väčšina členských štátov transponovala 6 mesačné obrátené dôkazné bremeno v prospech spotrebiteľa. Vada, ktorá sa objaví počas prvých 6 mesiacov je považovaná za vadu tovaru pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak. 5 štátov zaviedlo dlhšiu ako 6 mesačnú dĺžku trvania obráteného dôkazného bremena v prospech spotrebiteľa.
  • Plynutie zákonnej záruky počas opravy alebo výmeny: v 12 štátoch je plynutie zákonnej záruky počas opravy alebo výmeny prerušené od riadneho uplatnenia práva na odstránenie vady (resp. vybavenia požiadavky na výmenu vadnej súčasti výrobku) do dňa prevzatia opraveného výrobku.

 

Možnosti predávajúceho požadovať od spotrebiteľa kompenzáciu za využívanie výrobku  do momentu objavenia sa vady na výrobku: Vada na výrobku sa niekedy neprejaví ihneď, ale až po určitej dobe používania. Smernica o zárukách zaviedla povinnosť predávajúcich vykonať bezplatnú nápravu. Sieť ECC-Net registruje prípady, v ktorých predávajúci požadujú od spotrebiteľov náhradu za používanie výrobku od jeho prevzatia do momentu prejavenia sa vady. Túto otázku  smernica o zárukách neupravuje a ponechala ju na členských štátoch. V 8 štátoch môžu predávajúci od spotrebiteľov požadovať takúto náhradu.