Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výhody alternatívneho riešenia sporov

Dátum: 23.01.2017
Výhody alternatívneho riešenia sporov
Prinášame Vám zápisnicu a uznesenie

Lacné

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezplatné; poverené právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky môžu určiť poplatok za podanie návrhu najviac do výšky 5 eur.

Rýchle

Alternatívne riešenie sporu by mal subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončiť do 90 dní od jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch zákon pripúšťa predĺženie tejto lehoty o 30 dní, a to aj opakovane.

Dostupné

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne prostredníctvom formuláru (dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov).

Efektívne

Dohoda o vyriešení sporu pripravená subjektom alternatívneho riešenia sporu sa podpisom oboch strán stáva pre ne právne záväzná. Ak nedôjde k dohode napriek tomu, že porušenie práv spotrebiteľa je zjavné, subjekt pripraví odôvodnené stanovisko slúžiace spotrebiteľovi ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Flexibilné

Zákon umožňuje, aby riešenie sporu prebiehalo bez fyzickej prítomnosti strán sporu. Všetky písomnosti, s výnimkou oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu adresované predávajúcemu, môžu byť doručované elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis nie je potrebný.

Profesionálne

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môžu byť iba zákonom stanovené orgány vo vymedzených oblastiach a poverené právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré splnia zákonom požadované kritéria potrebné na zápis do tohto zoznamu. Zákon stanovuje aj požiadavky na osoby poverené riešením konkrétnych sporov, akými sú napríklad ich odbornosť, prax v riešení sporov, bezúhonnosť či dôveryhodnosť.

Subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Orgány alternatívneho riešenia sporov

Iné oprávnené osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.