Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo robiť, keď mimosúdne riešenie sporov nefunguje?

Dátum: 29.04.2020
Čo robiť, keď mimosúdne riešenie sporov nefunguje?

Mimosúdne riešenie sporov má svoje limity a sieti európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa nie vždy podarí dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu.

Spotrebitelia majú v týchto prípadoch aj iné alternatívy, ktoré sú pomerne rýchle a finančne dostupné, pričom potreba právneho zastúpenia nie je nutná.

Európske konanie s nízkou hodnotou sporu

Jednou z týchto možností ako vyriešiť spor so zahraničným obchodníkom je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Ide o súdne konanie, ktoré spravidla prebieha písomnou formou. Rozsudok vydaný v tomto konaní je automatický platný v ostatných členských štátoch EÚ a voči jeho uznaniu v zásade nemožno namietať.

Iba pohľadávky do 5000 EUR

Cez európske konanie s nízkou hodnotou sporu si môžete uplatniť náhradu za škodu alebo ujmu, ktorá Vám vznikla pri kúpe tovaru alebo využití služby v akomkoľvek členskom štáte EÚ s výnimkou Dánska a Veľkej Británie, ktorá je v procese vystúpenia z EÚ. Aby ste tento postup mohli využiť, výška vašej pohľadávky musí byť do 5 000 EUR. Konanie môžete začať na miestne príslušnom súde v obvode vášho bydliska. 

Výnimku predstavujú spory týkajúce sa leteckej dopravy. Vtedy môžete začať konanie na súde podľa miesta odletu, príletu alebo v mieste sídla dopravcu.

Všetky formuláre aj s vysvetlivkami ku jednotlivým bodom sú dostupné on-line a prípadné nezrovnalosti objasňujú podrobne spracované príručky, ktoré si môžete stiahnuť.

Ako to v praxi vyzerá?

Cestu zjednodušeného európskeho konania si vybral aj spotrebiteľ Norbert. Minulý rok si objednal u maďarského dodávateľa skriňu na mieru. Po istom čase spozoroval na výrobku prejavujúce sa vady. Kompenzáciu sa snažil uplatniť v reklamačnom konaní. Žiaľ neúspešne. 

Medzi dodávateľom a spotrebiteľom nedošlo ku konsenzu v danom spore. Spotrebiteľ sa nedomohol nápravy ani prostredníctvom siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net, preto sme pánovi Norbertovi odporučili zvážiť podanie návrhu na súd. 

Európske konanie s nízkou hodnotou sporu je rýchle a jednoduché

O niekoľko mesiacov po našom odporúčaní nás spotrebiteľ informoval, že súd rozhodol v jeho prospech a priznal mu kompenzáciu, no nevie čo ďalej. Odporučili sme mu aby predávajúceho e-mailom alebo písomne vyzval na úhradu súdom priznanej pohľadávky a o niekoľko dní  mu bola platba uhradená.

Niekedy to nie je také jednoduché a stretli sme sa už aj s prípadmi, v ktorých obchodníci nerešpektovali ani rozhodnutie súdu a výzvy spotrebiteľa naďalej ignorovali. V takýchto situáciách môžeme obchodníka opäť osloviť a vysvetliť dôsledky, ktoré sú spojené s ignorovaním súdneho rozhodnutia alebo poskytnúť informácie o rozličných spôsoboch, ktoré pomôžu dosiahnuť výkon súdneho rozhodnutia.

Tri základné kroky ako postupovať v Európskom konaní s nízkou hodnotou sporu:

  1. Návrh na súd sa podáva prostredníctvom formulára A, ktorý nájdete na európskom portáli Elektronickej justície.
  2. Zhromaždite všetok dostupný dôkazný materiál nevyhnutný k preukázaniu vášho nároku (kópie objednávok, potvrdeniek, fotografie vadného tovaru a pod.), a priložte ho k vyplnenému formuláru.
  3. Návrh na súd je potrebné podať v troch kópiách na miestne príslušný súd v mieste vášho bydliska. S výnimkou sporov týkajúcich sa leteckej dopravy.

Súd po doručení vášho návrhu do 14 dní odošle kópiu návrhu protistrane, ktorá ma 30 dňovú lehotu na vyjadrenie. Vyjadrenie protistrany vám súd do 14 dní zašle na vedomie.

Následne do 30 dní od odo dňa prijatia prípadnej odpovede odporcu môže súd vo veci

  • vydať rozhodnutie
  • v prípade nekompletnosti materiálov požiadať o doplnenie podkladov relevantných pre rozhodnutie
  • predvolať strany na ústne pojednávanie, resp. videokonferenciu alebo telefonickú konferenciu

Vydaný rozsudok je automatický platný v ostatných členských štátoch EÚ a voči jeho uznaniu nemožno namietať (iba v prípade existencie nezrovnalosti v súvislosti s platným rozsudkom týkajúcim sa tých istých účastníkov sporu).