Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Európsky platobný rozkaz môže zachrániť vaše peniaze

Dátum: 13.05.2020
Európsky platobný rozkaz môže zachrániť vaše peniaze

Spotrebitelia majú viacero možností riešenia sporov. Jednou z nich je návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu.

Táto možnosť je vhodná, ak mimosúdne riešenie sporov zlyhalo. Taktiež sa dá využiť, ak spotrebiteľ predpokladá, že sa s obchodníkom nedohodne mimosúdne. Je to užitočné najmä pri sporoch s obchodníkmi so sídlom v zahraničí.

V akých situáciách rozmýšľať nad podaním návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu?

Konanie o európskom platobnom rozkaze sa vzťahuje iba na občianske a obchodné veci. Peňažná pohľadávka musí byť v čase podania návrhu po lehote splatnosti a obchodník nekomunikuje alebo odmieta vrátiť platbu, na ktorú má spotrebiteľ právny nárok.  Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu nie je možné podať, ak ešte neuplynula lehota k splneniu povinnosti.

Situácie, v ktorých spotrebiteľov informujeme aj o tejto možnosti, môžu vyzerať nasledovne:

Pán Juraj spolu s manželkou na začiatku tohto roku uzatvoril zmluvu s cestovnou kanceláriou z Českej republiky. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením vírusu COVID-19 a po vyhodnotení všetkých rizík sa rozhodol letnú dovolenku zrušiť už začiatkom februára 2020. Pán Juraj sa zmieril s tým, že z kúpnej ceny 3000 EUR, ktorú zaplatil, mu vrátia iba 70 % platby. Na zrušenie zájazdu sa uplatňoval storno poplatok. Cestovná kancelária žiadosť pána Juraja zaevidovala, potvrdila a vystavila mu dobropis.Od vystavenia dobropisu už prešli takmer 3 mesiace a cestovná kancelária na e-maily spotrebiteľa vôbec nereagovala.

V tomto prípade pri zrušení zájazdu postupoval spotrebiteľ v súlade so zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka ČR. Cestovná kancelária mala podľa zákona vrátiť platbu do 2 týždňov. Peňažná pohľadávka je po lehote splatnosti.  Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu je možné podať.

Kto môže toto konanie využiť?

Európsky platobný rozkaz je možné použiť len na cezhraničné peňažné pohľadávky. Pre toto konanie nie je rozhodujúce, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu a postup je pre všetkých rovnaký. Čiže návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu môžu využiť nielen spotrebitelia, ale aj firmy a živnostníci.

Rýchle, lokálne a cenovo dostupné súdne konanie

Účelom európskeho platobného rozkazu je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie a znížiť náklady na takéto konanie v cezhraničných sporoch. Spotrebiteľov často odrádzajú náklady na súdne konanie. V prípade, že návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu podáva spotrebiteľ, príslušným súdom je v zásade okresný súd v mieste trvalého pobytu. Navyše v zmysle príslušných ustanovení zákona o súdnych poplatkoch je možné v spotrebiteľských veciach požiadať o odpustenie súdneho poplatku.

O cezhraničný spor ide vtedy, ak dlžník má bydlisko/obvyklý pobyt / sídlo v inom členskom štáte EÚ (okrem Dánska).  Vydanie európskeho platobného rozkazu prebieha v zjednodušenom konaní upravenom priamo európskym nariadením a pravidlá sú úplne rovnaké vo všetkých členských štátoch. Pre zjednodušenie postupu sú vypracované vzorové tlačivá (formuláre) dostupné vo všetkých úradných jazykoch.

Má vlastnosti klasického rozsudku

Európsky platobný rozkaz je rozhodnutím súdu jedného z členských štátov EÚ a má vlastnosti klasického rozsudku, avšak s platnosťou v celej Únii. Po vydaní európskeho platobného rozkazu môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané odvolanie – odpor. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Ak odpor nebol podaný alebo ho súd odmietne európsky platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť. Na jeho základe bude môcť spotrebiteľ ako oprávnený viesť exekúciu na majetok dlžníka.