Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Čo môžete urobiť keď letecký dopravca nereaguje

Dátum: 08.03.2021
Čo môžete urobiť keď letecký dopravca nereaguje

V roku 2020 bolo zrušené veľké množstvo letov. Väčšina cestujúcich žiadala od leteckých spoločností vrátenie platieb, pretože kvôli cestovným obmedzeniam náhradné lety neplnili ich účel.

Po uplatnení nároku na vrátenie sumy za letenky niektoré letecké spoločnosti uhradili platbu ihneď alebo s menším omeškaním. Mimosúdnym riešením v rámci siete ECC-Net sa nám v uplynulom roku podarilo kladne uzatvoriť viac ako polovicu nám zaslaných prípadov. Niektoré letecké spoločnosti však dodnes nevrátili peniaze za lety zrušené ešte v lete 2020.

Podanie na súd môže byť problém

V spotrebiteľských sporoch, ktoré sa netýkajú prepravy, majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na súd v mieste svojho bydliska. Pri nárokoch, ktoré cestujúcim vzniknú v súvislosti s prepravnými zmluvami je to komplikovanejšie, pretože príslušným je súd podľa voľby cestujúceho, v obvode ktorého sa nachádza miesto odletu alebo miesto príletu lietadla. Keďže spotrebitelia často využívajú aj letiská umiestnené v zahraničí, vo väčšine prípadov je podanie potrebné zaslať na súd v inej krajine. Prípadné riešenie sporu súdnou cestou na zahraničnom súde môže spotrebiteľov odradiť. Uvedomujú si to aj niektorí dopravcovia.

Kto kontroluje či letecké spoločnosti dodržiavajú nariadenie 261/2004 ?

Letecké spoločnosti so sídlom v členských štátoch EÚ alebo odlietajúce z letiska umiestneného na území členského štátu sú povinné dodržiavať povinnosti stanovené v európskom nariadení 261/2004. Nariadenie určuje dopravcom povinnosti ako aj príslušné lehoty, v ktorých by ich mali plniť. Ak si pri zrušení letu zvolíte vrátenie ceny letenky, tá by vám mala byť vyplatená do siedmich dní. V rámci našej činnosti sa bežne stretávame s prípadmi, v ktorých musia spotrebitelia čakať na úhradu platby aj niekoľko mesiacov. V takomto prípade ide o porušenie povinnosti, ktorá dopravcom vyplýva z nariadenia. Okrem spotrebiteľských organizácií, ktoré môžu pomôcť pri vymáhaní individuálneho nároku sa spotrebitelia môžu obrátiť aj na národné orgány dozoru.

Národné orgány dozoru

Mimosúdne riešenie sporov má svoje limity, ktorými sú najmä dobrovoľnosť a ochota strán hľadať riešenie. V minulom roku sa nám v približne 25 % prípadov súvisiacich s prepravou nepodarilo docieliť zmierlivé ukončenie sporu. Dôvody boli najmä nezáujem dopravcov dosiahnuť zmierlivé ukončenie sporu kvôli odlišnému posúdeniu nárokov v jednotlivých prípadoch až po neschopnosť uhradiť záväzky kvôli zhoršeniu platobnej disciplíny v dôsledku menšieho počtu cestujúcich v čase pandémie.

V prípade, že dopravca nepostupuje v súlade s nariadením, spotrebitelia majú spravidla možnosť obrátiť sa s podnetom na prešetrenie na príslušný národný orgán dozoru.

Jednotlivé členské štáty určili úrady, ktoré majú v kompetencii dohliadať nad dodržiavaním nariadenia a v prípade zistených pochybení zabezpečiť nápravu. Ich zoznam podľa jednotlivých členských štátov je verejný a nachádza sa na webových stránkach Európskej komisie. Zoznam obsahuje aj kontaktné informácie.

Príslušnosť, teda určenie ktorý orgán môže prešetriť podanie proti leteckej spoločnosti, vychádza z trasy letu. Príslušnými orgánmi dozoru sú inštitúcie v mieste odletu alebo príletu.

Podnet môžete podať v slovenčine

Pre spotrebiteľov je dostupný európsky formulár sťažnosti v slovenčine. Je to zjednodušený formulár, ktorý je dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Pri jeho vypĺňaní do neho zadávate svoje identifikačné údaje, informácie o lete a vyberáte z predvolených možností.

Preverovanie podnetu môže pomôcť

V Nemecku a v Poľsku dozorné orgány neprijímajú individuálne sťažnosti. V ostatných štátoch váš podnet prijmú, ale nie je pravidlom, že orgán dozoru okrem verejnoprávnej kontroly a prípadného sankcionovania leteckej spoločnosti zabezpečí aj vybavenie vašich individuálnych nárokov. Dôvodom je, že činnosť týchto orgánov nie je zameraná na uspokojenie nárokov cestujúcich, ani na poskytovanie právnej pomoci a poradenských služieb.

Spotrebiteľom odporúčame tento postup využiť v prípade, že dopravca porušuje povinnosti vyplývajúce z nariadenia a nedarí sa im vyriešiť spor individuálne a ani mimosúdnou cestou. Hoci riešenie individuálnych finančných nárokov cestujúcich voči dopravcom národné orgány dozoru nemajú v kompetencii, stretávame sa s prípadmi spotrebiteľov, ktorým tento krok významne urýchlil riešenie ich sťažnosti. Záujem o sťažnosť zo strany príslušného orgánu môže v konečnom dôsledku spotrebiteľom pomôcť.

Ak nedosiahneme zmierlivé riešenie s leteckým dopravcom, spotrebiteľom poskytujeme informácie, ktoré im ďalej môžu pomôcť docieliť nápravu. Taký bol aj prípad spotrebiteľa, ktorý si zakúpil letenky na august 2020 z Viedne do Španielska. Približne dva mesiace pred odletom bol informovaný leteckou spoločnosťou, že let je zrušený. Následne požiadal o vrátenie platby, avšak nestalo sa tak ani do októbra. Napriek viacerým pokusom nášho partnerského centra v krajine leteckého dopravcu o dosiahnutie nápravy, dopravca nekomunikoval. Následne sme spotrebiteľovi odporučili obrátiť sa na národný orgán dozoru v Rakúsku. Ten podnet prevzal začiatkom januára. Vo februári tohto roku nás spotrebiteľ informoval, že jeho podnet bol vyriešený.