Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cestujte lietadlom s istotou: Čo robiť ak vaša batožina nedorazila, alebo bola poškodená?

Dátum: 03.04.2023
Cestujte lietadlom s istotou: Čo robiť ak vaša batožina nedorazila, alebo bola poškodená?

Predĺžené voľno počas veľkonočných sviatkov je pre mnohých ideálnym časom na cestovanie.

Viacerí sa vyberú letecky do niektorého z európskych veľkomiest, iní niekam do exotiky. Na to, aby ste si mohli užiť na pláži až 10 dní, stačí počas Veľkej noci len pár dní dovolenky navyše.

Keďže cestovanie lietadlom môže priniesť nepríjemnosti v podobe poškodenej, zatúlanej alebo stratenej batožiny, pripravili sme si pre vás niekoľko rád a informácií.

Ako eliminovať riziko spojené s meškaním alebo stratou batožiny

Pri balení podpalubnej batožiny zvážte čo všetko do nej vložíte. Cenné predmety ako elektroniku, šperky alebo krehké predmety, či dôležité dokumenty do nej radšej nedávajte. Môže dôjsť k ich odcudzeniu alebo poškodeniu, a preto ich pribaľte radšej do príručnej batožiny, ktorú budete mať pri sebe na palube lietadla. V tejto súvislosti uvádzame príklad problému, ktorý môže vzniknúť, ak cenné veci necháte v kufri:  Pri ceste z dovolenky boli cestujúcemu nasilu vypáčené a vykradnuté kufre a odcudzená elektronika v celkovej hodnote vyše 1000 eur. Cestovné poistenie takúto škodu nekrylo a letecká spoločnosť odmietala cestujúcemu škodu nahradiť, pretože nepostupoval v súlade s prepravnými podmienkami, podľa ktorých musí byť elektronika prepravovaná v príručnej batožine.

Pred odovzdaním batožiny na odbavenie skontrolujte, či máte všetku batožinu označenú štítkom s vašou menovkou, adresou a kontaktným telefónnym číslom. Urobte tak obzvlášť v prípade, ak ste z kapacitných dôvodov nútení odovzdať batožinu až na palube lietadla. Pretože sa vám môže stať niečo podobné ako rodine, ktorá cestovala s kočíkom. Pri odbavovaní batožiny im bolo povedané, že musia kočík odovzdať až pri  nástupe do lietadla priamo posádke, pričom pracovník na letisku ich chybne uisťoval, že kočík netreba označiť ani batožinovým lístkom. Kočík sa však stratil a letecká spoločnosť ich reklamáciu zamietla s odôvodnením, že kočík nebol označený batožinovým lístkom.

Dôležité doklady a dokumenty si pre istotu naskenujte alebo odfotografujte a uchovajte na bezpečnom mieste. V prípade straty batožiny vám to môže uľahčiť následné vybavovanie náhrady škody. Z rovnakého dôvodu vám tiež odporúčame vyhotoviť si foto či video dokumentáciu obsahu vašej podpalubnej batožiny.

Aké sú vaše nároky ak batožina mešká, je poškodená alebo nenávratne stratená

Ak vaša batožina nedorazila alebo po jej vyzdvihnutí na letisku zistíte, že bola pri preprave poškodená, ihneď to nahláste na oddelení reklamácií (Baggage Service Office, Baggage Claim), kde s vami spíšu tzv. „Property irregularity report (PIR)”, ktorý si starostlivo uschovajte. Za týmto účelom budú od vás tiež vyžadovať, aby ste predložili váš batožinový lístok a letenku alebo palubnú vstupenku.

Poškodená batožina

Ak bola vaša batožina poškodená máte nárok na bezplatnú opravu, preplatenie nákladov za opravu alebo máte nárok na novú batožinu. Podmienkou je, aby ste poškodenie batožiny písomne oznámili do 7 dní leteckému dopravcovi, inak váš nárok na náhradu škody voči nemu  zaniká. Poškodenie batožiny si tiež nezabudnite odfotografovať, aby ste mali dôkaz v prípade, že bude potrebné preukazovať súvis medzi poškodením a prepravou.

Meškajúca a stratená batožina

Pokiaľ batožina nedorazila, je potrebné aby ste si po spísaní PIR protokolu čo najskôr uplatnili písomnú reklamáciu u leteckého dopravcu, a to najneskôr do 21 dní od kedy vám mala byť batožina vydaná, inak váš nárok na kompenzáciu zanikne.

Batožina sa najskôr považuje za meškajúcu a voči leteckej spoločnosti máte nárok na náhradu nákladov za veci, ktoré ste si museli nevyhnutne zakúpiť na dovolenke počas čakania na batožinu.  To musíte preukázať dokladmi o kúpe, preto si nezabudnite odkladať účtenky. Nevyhnutne potrebnými vecami sa rozumie čokoľvek, čo je obhájiteľné a racionálne z pohľadu ceny a spojené s účelom cesty ako základné ošatenie, hygienické potreby a pod.

Ak sa batožina nenájde do 21 dní od kedy vám mala byť vydaná,  považuje sa za stratenú a  vzniká vám nárok na finančnú náhradu za stratené veci. Letecký dopravca od vás bude požadovať, aby ste preukázali, ktoré veci boli v stratenej batožine a aká je ich hodnota. Najlepšie to preukážete dokladmi o kúpe. Teoreticky však do úvahy pripadajú aj svedecké výpovede, čestné vyhlásenia podobne. Z uvedeného dôvodu vám tiež odporúčame pred odletom urobiť  fotografie batožiny a zabalených vecí.

Maximálna výška finančnej náhrady

Maximálnu výšku náhrady, ktorú je letecká spoločnosť povinná cestujúcemu vyplatiť v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo omeškania batožiny stanovuje Montrealský dohovor na sumu 1288,– SDR (Special Drawing Rights – jednotná menová a účtovná jednotka používaná v rámci Medzinárodného menového fondu), čo je približne suma 1600 EUR.  Letecké spoločnosti pri určení výšky kompenzácie vychádzajú z časovej hodnoty vecí (pôvodná cena znížená o amortizáciu). Riešili sme prípad, keď sa spotrebiteľovi  pri ceste lietadlom poškodil kufor. Dopravca ho odkázal na spoločnosť, ktorá pre nich tieto reklamácie vybavuje. Najskôr spotrebiteľovi ponúkli alternatívu v podobe nového kufra s čím nesúhlasil. Následne navrhli, že mu vyplatia finančnú náhradu v podobe 230 EUR, čo zahŕňalo aj amortizáciu kufra, ktorý ako nový stál 300 eur.

Priznanie o hodnote batožiny

Možnosť uplatnenia vyššieho limitu je možná, ak najneskôr pri odbavení u leteckého dopravcu vyplníte špeciálny formulár Excess Value Declaration (Priznanie o hodnote batožiny). Pokiaľ je však hodnota batožiny vyššia, ako je maximálny možný limit zodpovednosti stanovený dopravcom (v jeho obchodných podmienkach), odporúčame vám dať si batožinu poistiť.

Zodpovednosť leteckého dopravcu

Letecký dopravca neznáša zodpovednosť, pokiaľ batožina nebola riadne zabalená, a teda škoda bola spôsobená nedbanlivosťou cestujúceho, ako ani v prípade inej vnútornej závady, povahy alebo vady batožiny.

Zodpovedný za stratu batožiny je letecký dopravca, s ktorým ste uzavreli zmluvný vzťah (od ktorého ste zakúpili letenky). Pokiaľ je let vykonávaný iným leteckým dopravcom, než je letecký dopravca od ktorého ste letenky zakúpili, máte právo podať reklamáciu alebo vzniesť nárok na náhradu škody voči obom.

V prípade problémov so získaním kompenzácie za poškodenú, či stratenú batožinu, sa môžete na nás obrátiť.