Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Práva cestujúcich category icon

Alternatívne riešenie sporov

Ak máte spor s predávajúcim a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporov (ARS). V porovnaní s konaním na súde je ARS  zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Do riešenia sporu je zapojená nezávislá tretia strana (subjekt ARS), aby medzi vami a predávajúcim pôsobila ako sprostredkovateľ. Zoznam subjektov ARS nájdete na webovej stránke ministerstva hospodárstva.

Výhody ARS:

 • Subjekt ARS by mal ukončiť riešenie sporu do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).
 • Predávajúci je podľa zákona povinný poskytnúť súčinnosť subjektu ARS, a to pod hrozbou pokuty
 • Identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať so subjektom ARS môžu byť po dobu 90 dní zverejnené, na webovej stránke subjektu ARS.
 • Podanie návrhu na ARS nevylučuje možnosť obrátiť sa na súd

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Ak je na let rezervovaný väčší počet miest, než je k dispozícii, letecké spoločnosti musia najprv hľadať dobrovoľníkov. Mám právo na odškodnenie, ak s

Právo na odškodnenie máte, je však potrebné si ho dohodnúť s leteckou spoločnosťou.

Aké mám práva, ak mi dopravca neumožní nástup do lietadla, aj keď mám platnú letenku?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR.  Tiež máte nárok na presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo na vrátenie ceny letenky, poprípade na bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu.  Pokiaľ budete čakať na ďalší let, letecká spoločnosť vám musí zabezpečiť primeranú starostlivosť.

Aké sú moje práva pri meškaní letu?

Ak je doba vášho očakávaného meškania dlhšia ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km, letecká spoločnosť vás o tom musí písomne informovať. Pri meškaní dlhšom ako dve hodiny máte nárok na primeranú starostlivosť vo forme občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Ďalej by vám letecká spoločnosť mala zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie aspoň dvoch e-mailov. V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká aj právo na náhradu, a to vo výške 250 až 600 EUR. Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let.

Akú starostlivosť mi musí poskytnúť dopravca, ak očakáva dlhé meškanie letu?

Primeraná starostlivosť spočíva v poskytnutí občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Tiež vám má letecká spoločnosť zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie dvoch správ faxom či elektronickou poštou. Povinnosť poskytnúť cestujúcim primeranú starostlivosť má dopravca aj v prípade že meškanie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, napr. nepriaznivým počasím.

Čo je to odmietnutie nástupu do lietadla?

Ak letecké spoločnosti predajú viac leteniek ako je miest v lietadle, niektorým cestujúcim musia odmietnuť nástup do lietadla. Niekedy predajú viac leteniek preto, lebo zo skúsenosti vedia, že nie všetci cestujúci na daný let nastúpia. Ak sa však dostaví viac cestujúcich ako je v lietadle sedadiel, dopravca vyzve dobrovoľníkov, ktorí by sa prepravy vzdali. Ak dopravca nejakých dobrovoľníkov nájde, ponúkne im presmerovanie na iný let alebo im preplatí cenu letenky. Ak sa za dobrovoľníka žiaden z cestujúcich neprihlási, dopravca niektorým z cestujúcich odmietne nástup do lietadla.

Čo robiť, ak batožina nedorazila alebo dorazila poškodená?

Ak sa vaša batožina neobjaví na páse, prípadne sa objaví poškodená, rozhliadnite sa po letisku a hľadajte nápisy ako „Lost and Found“ ,„Baggage Claim Office“ alebo „ 行李领取处“. Je potrebné totiž priamo na letisku spísať PIR protokol, v ktorom sa snažte vzhľad kufra detailne popísať, čím zvýšite v prípade straty pravdepodobnosť jeho nájdenia. K reklamácii si prichystajte letenku, palubný lístok a batožinový lístok. Na PIR protokole budete mať referenčné číslo vašej reklamácie, ktoré vám uľahčí aj ďalšiu komunikáciu v prípade, že sa váš kufor tak skoro nenájde. Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

Existuje lehota, v ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody pri meškajúcej, stratenej alebo zničenej batožine?

Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

Je dopravca povinný ma informovať o rozsahu mojich práv?

Dopravca je povinný vás písomne informovať o vašich právach v prípade zrušenia letu, očakávaného meškania dlhšieho ako 2 hodiny alebo ak vám odoprie nástup do lietadla.

Kedy sa na mňa uplatňuje európska ochrana cestujúcich?

Nariadenie EÚ 261/2004, ktoré stanovuje práva cestujúcich v leteckej doprave sa na vás vzťahuje pokiaľ odlietate z letiska na území členského štátu EÚ, Islandu, Nórska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Pokiaľ odlietate z územia iného štátu, avšak ide o európsku leteckú spoločnosť, taktiež sa na vás vzťahujú práva vyplývajúce z uvedeného nariadenia. Za európsku leteckú spoločnosť považujte spoločnosť, ktorá má vydanú dopravnú licenciu niektorým členským štátom EÚ.

Letecká spoločnosť neodpovedá na moje e-maily. Ako mi môže pomôcť s riešením tohto problému?

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net vám môže pomôcť v prípade sporu s leteckou spoločnosťou z niektorého členského štátu EÚ, z Islandu, Nórska alebo Veľkej Británie. Šanca, že nám odpovedia je vyššia. V prípade, že neuspejeme vieme vám odporučiť ako postupovať ďalej.

Mám nárok na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade, že vám je odmietnutý nástup do lietadla, vniká vám právo na finančnú kompenzáciu, a to vo výške 250 až 600 EUR.

Mám nárok pri dlhom meškaní na peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu a to vo výške 250 až 600 EUR.

Mám potvrdenú rezerváciu, no môj spiatočný let bol zrušený. Aké mám práva?

Podľa nariadenia 261/2004 má cestujúci v prípade zrušenia letu nárok na presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo na vrátenie ceny letenky, poprípade na bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu. Nariadenie upravuje aj výšku finančných náhrad, a to vo výške 250 až 600 EUR .

Mám pri odmietnutí nástupu do lietadla právo na presmerovanie a aj na vrátenie ceny letenky?

Cestujúci, ktorému je odmietnutý nástup do lietadla má právo vybrať si, či bude presmerovaní alebo sa mu vráti cena letenky. Právo na primeranú starostlivosť zo strany leteckej spoločnosti majú len tí cestujúci, ktorí si zvolia presmerovanie.

Môj let bol zrušený, má sa o mňa dopravca postarať?

Letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť občerstvenie v rozsahu primeranom čakacej dobe. Pokiaľ máte poskytnutú náhradnú dopravu až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Ďalej by vám letecká spoločnosť mala zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie dvoch správ faxom či elektronickou poštou.

Môže sa dopravca zbaviť povinnosti na úhradu peňažného odškodnenia (náhradu)?

Nárok na finančnú kompenzáciu nevznikne, ak spoločnosť o zrušení letu informovala cestujúceho 2 týždne pred plánovaným časom odletu. Ďalšou zo situácií sú mimoriadne okolnosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ide napríklad o veľmi nepriaznivé počasie, štraj, živelnú pohromu či teroristický útok. Technickú poruchu na lietadle z takýchto okolností Súdny dvor EÚ vylúčil, keďže pri svojej činnosti leteckých dopravcov musia letecké spoločnosti počítať s výskytom porúch.

Môžem si kúpiť občerstvenie na vlastné náklady, ak mi pri meškaní letu nebola poskytnutá starostlivosť?

Nariadenie o takejto možnosti vyslovene nehovorí, pokiaľ Vám však vzniklo právo na starostlivosť a letecká spoločnosť Vám občerstvenie neposkytla, takéto náklady v primeranej výške je možné si následne nárokovať.

Môžem v prípade dlhého meškania zrušiť cestu? Je dopravca povinný vrátiť mi cenu letenky?

Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let. Ak si však uplatníte nárok na úhradu ceny letenky, strácate právo na ďalšiu cestu alebo pomoc zo strany leteckej spoločnosti.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám podozrenie, že dopravca svoju povinnosť nesplnil? Kam môžem zaslať sťažnosť?

Nárok na vrátenie ceny letenky či kompenzáciu zašlite priamo leteckej spoločnosti.  V prípade, že vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, kde došlo k danej udalosti. Podľa nariadenia 261/2004 má totiž každý členský štát povinnosť určiť orgán zodpovedný za presadzovanie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zoznam orgánov v jednotlivých členských krajinách EÚ nájdete na

Právomoci týchto dozorných orgánov sa rôznia, nie v každom členskom štáte môžu rozhodovať spory medzi leteckou spoločnosťou a cestujúcimi.  Vo väčšine prípadoch sú oprávnené uložiť sankciu v prípade porušenia povinnosti.

V akej výške môžem žiadať peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny môžete od leteckej spoločnosti žiadať náhradu vo výške 250 až 600 EUR v závislosti od letovej vzdialenosti.

Lety v rámci EÚ:

 • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
 • viac ako 1 500 km – 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:

 • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
 • 1 500 km až 3 500 km – 400 EUR
 • viac ako 3 500 km – 600 EUR

Za akých podmienok mi vzniká nárok na peňažné odškodnenie (náhradu)?

Nárok na finančnú kompenzáciu máte v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny.  Nariadenie upravuje aj výšku finančných náhrad a to vo výške 250 až 600 EUR.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Mám právo na náhradu ak vlak mešká alebo bol zrušený?

Áno, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

 • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
 • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Môj vlak mešká 50 minút. Aké mám práva?

Počas čakania máte nárok na primerané informácie o situácii. Nárok na kompenzáciu vám vzniká až pri viac ako hodinovom meškaní.

Na stanici som zistil, že (medzinárodný) vlak má meškanie 2,5 hodiny. Aké sú moje práva?

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s 2,5 hodinovým meškaním, máte nárok na okamžité vrátenie ceny lístka resp. spiatočnú prepravu do východiskovej stanice. Ďalej máte nárok na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) resp. na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Železničná spoločnosť porušila moje práva, ako postupovať pri reklamácii?

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgán vo vašej krajine.