Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ďalšie oblasti category icon

Autopožičovňa odmietla zrealizovať zálohu zablokovaním príslušnej sumy na neembosovanej kreditnej karte. Je to legálne?

Prenajímateľ vozidla môže obmedziť podmienky zálohy vo svojich obchodných podmienkach. Pred vycestovaním si to pre istotu overte.

Chcem si prenajať auto v Taliansku, je možné ísť s ním aj do Švajčiarska?

Autopožičovňe môžu geograficky obmedziť oblasť, v ktorej sa môže prenajaté vozidlo používať, preto vám odporúčame vopred si zistiť podmienky prenájmu vozidla.

Čo je to frankfurtská tabuľka?

Takzvaná frankfurtská tabuľka je rozhodnutím nemeckého súdu, ktorý vyčíslil percentuálnu hodnotu jednotlivých položiek zájazdu. Nie je nám známe iné obdobné rozhodnutie slovenského súdu.  Frankfurtská tabuľka má  skôr informačnú povahu a pre slovenské súdy nie je v žiadnej časti záväzné.

Čo ponúka Platforma riešenia sporov online ?

Platforma riešenia sporov online je ďalšie webové sídlo určené online spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ. Pomôže vám urovnať spory týkajúce sa online nákupov bez toho, aby ste sa obrátili na súd. Ak ste spotrebiteľ, môže vám pomôcť vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa tovaru alebo služieb zakúpených online v EÚ bez toho, aby ste sa obrátili na súd. V niektorých krajinách EÚ môže pomôcť aj obchodníkom, ktorí by chceli podať sťažnosť na zákazníka. Používanie webového sídla je bezplatné a spravuje ho Európska komisia.

Európske spotrebiteľské centrum v SR je národné kontaktné miesto pre Platformu riešenia sporov online. Čo to znamená?

Európske spotrebiteľské centrum v SR bolo určené ako národné kontaktné miesto pre  Platformu riešenia sporov online. Našou úlohou je:

  • vysvetliť, ako funguje webové Platforma riešenia sporov online,
  • objasniť, čo je úlohou subjektov riešenia sporov,
  • pomôcť s komunikáciou s obchodníkom/subjektom riešenia sporov,
  • pomôcť vám s podaním sťažnosti,
  • poskytnúť základné informácie o vašich právach,
  • navrhnúť iné spôsoby riešenia vášho sporu, ak tento postup nefunguje.

Môžete na nás obrátiť v akejkoľvek fáze postupu. Odošlite správu prostredníctvom Platformy riešenia sporov online alebo nás kontaktujte e-mailom či telefonicky.

Je prehliadka vozidla pri jeho vrátení dôležitá?

Spísanie odovzdávacieho protokolu pri odovzdaní vozidla je predovšetkým vo vašom záujme, vyhnete sa neoprávneným platbám za vady, ktoré ste na vozidle nespôsobili.

Mám právo požadovať zľavu za vadne poskytnuté služby na zájazde?

V prípade, že dôjde k chybne poskytnutej službe, máte právo na reklamáciu zájazdu. Ak nedôjde k odstráneniu vady priamo na mieste a neodstúpite od cestovnej zmluvy, máte právo domáhať sa poskytnutia primeranej zľavy. Pre výpočet orientačnej výšky zľavy môžete použiť tzv. frankfurtskú tabuľku http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.http.

Môže sa namiesto mňa zúčastniť zájazdu iná osoba?

Áno, no je potrebné to písomne oznámiť cestovnej kancelárii. Toto oznámenie je potrebné urobiť v určenej lehote a musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde.

Môžem v lehote 14 dní bezplatne odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej online?

Právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní  sa na zmluvy o obstaraní zájazdu nevzťahuje. V prípade, že ste si vytvorili on-line rezerváciu a chcete ju zrušiť, počítajte s tým, že budete musieť uhradiť storno poplatok podľa obchodných podmienok cestovnej kancelárie.

Tesne pred odchodom na dovolenku ma cestovná kancelária informovala, že došlo k zmene hotela. Ponúkaný hotel kvalitou nezodpovedá objednávke. Môžem tú

Ak ide o zmenu podstatnej podmienky zmluvy, máte právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasíte alebo či od zmluvy odstúpite bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa je potrebné písomne oznámiť cestovnej kancelárii v nimi určenej lehote.

Vozidlo som odovzdal v čase, kedy nebolo možné spísať odovzdávací protokol. Následne mi autopožičovňa stiahla zálohu za vady, ktoré som nespôsobil. Čo

Záloha kryje náklady súvisiace s odstránením vady, ktorá sa na vozidle objavila počas doby prenájmu. V praxi sa stáva, že autopožičovne po zistení vady bez váhania stiahnu platbu bez toho aby bolo zrejmé, či sa vyskytla počas doby, kedy ste mali auto požičané. Ak auto odovzdávate v čase, kedy nie je možné  vykonať prehliadku so zástupcom spoločnosti, od ktorej ste si auto požičali, odfoťte si ho najlepšie aj s dátumom odovzdania.

Vzdelávacie semináre

Aké sú témy vzdelávacích seminárov?

Program vzdelávacích seminárov pozostáva z viacerých tematických okruhov, ktoré sú prednášanou problematikou prispôsobené zúčastnenej skupine.  Účastníci vzdelávacieho seminára sú oboznámení s definíciou spotrebiteľa a predávajúceho a so vznikom spotrebiteľskej zmluvy.  Ďalej sú na vzdelávacom seminári prezentované nekalé obchodné praktiky, ktoré sú priblížené na praktických príkladoch z praxe. Účastníci spotrebiteľsko-vzdelávacích seminárov sú tiež oboznámení s povinnosťami predávajúcich pri predaji prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a mimo prevádzkových priestorov podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a tiež s povinnosťami predávajúcich v rámci reklamačného konania podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V závere seminára sú účastníkom predstavené možnosti riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní povinností zo strany predávajúcich.

Ako si môžem dohodnúť termín vzdelávacieho semináru?

Napíšte nám správu na facebooku alebo na ECCNET-SK@ec.europa.eu.

Kde je možné uskutočniť vzdelávací seminár?

Prídeme priamo k vám. Radi zavítame na vašu strednú školu, do vášho denného centra či priamo do firmy.

Koľko nás vzdelávací seminár bude stáť?

Vzdelávacie semináre sú úplne zadarmo.

Pre koho sú určené vzdelávacie semináre?

Vzdelávacie semináre organizujeme pre študentov stredných škôl, seniorov a pre zamestnancov spoločností, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. Témy seminárov, ako aj príklady z praxe, sú prispôsobené zúčastnenej skupine.