Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Práva dovolenkárov v súvislosti s požiarmi v južnej Európe

Dátum: 28.07.2023
Práva dovolenkárov v súvislosti s požiarmi v južnej Európe

V týchto dňoch je na nás smerovaných množstvo otázok týkajúcich sa možnosti zrušenia zájazdov z dôvodu požiarov v južnej Európe.

Čo sa týka možností odstúpenia od zmluvy o zájazde, je nevyhnutné zhodnotiť situáciu individuálne, s dôrazom najmä na miesto, kde má zájazd prebiehať. V určitých prípadoch by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky.

Zrušenie zájazdu z dôvodu prírodnej katastrofy

Ak si spotrebitelia zakúpili svoju dovolenku prostredníctvom cestovnej kancelárie, podľa § 21 ods. 2 zákona o zájazdoch môžu bez zaplatenia odstupného odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu a požadovať vrátenie peňazí, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.

dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj prírodné katastrofy, ktoré znemožňujú bezpečne cestovať do destinácie, tak ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde.

Zákon o zájazdoch neobsahuje ustanovenie, ktoré by bližšie špecifikovalo dobu pred začatím zájazdu, v rámci ktorej by mohol cestujúci odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného. To znamená, že ak by vznikol spor medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim ohľadom odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, tak v takom prípade je oprávnený poskytnúť záväzný výklad zákona len súd.

Pri argumentácii týkajúcej sa neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností má cestujúci možnosť podoprieť svoje tvrdenia pomocou rôznych zdrojov, predovšetkým informácií, napríklad odporúčaní, ktoré poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, alebo informácií poskytovaných vládou štátu, v ktorom sa nachádza cieľové miesto zájazdu.

Pri zohľadňovaní neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností je potrebné brať do úvahy aj časový aspekt, či existuje predpoklad, že sa okolnosti v cieľovom mieste alebo jeho bezprostrednej blízkosti môžu zmeniť do času plánovaného uskutočnenia zájazdu podľa zmluvy.

Inými slovami, preukázanie dôkazného bremena týkajúceho sa neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností v súvislosti so zájazdom, ktorý má byť uskutočnený napríklad až o mesiac, môže byť náročnejšie v porovnaní s prípadom, keď má byť zájazd uskutočnený o týždeň, pretože situácia sa môže v priebehu času zmeniť.

Aktuálne (28.7.2023) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cestujúcim v súvislosti s požiarmi odporúča, aby sa pred príchodom do Grécka informovali o aktuálnej situácii v cieľovej destinácii v príslušnej cestovnej kancelárii alebo priamo v hoteli a vyhýbali sa pobytom v nebezpečných oblastiach.

Čo sa stane, ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania alebo odporúčanie necestovať z dôvodu prírodnej katastrofy?

Pri posudzovaní, či je alebo nie je znemožnené do dovolenkovej destinácie bezpečne cestovať spotrebiteľom vždy radíme, aby sledovali oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ak ministerstvo zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania, či odporúčanie necestovať, v tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

Čo v prípade, ak okolnosti súvisiace s prírodnými katastrofami v mieste zájazdu stále umožňovali poskytovanie služieb a napriek tomu ste sa rozhodli predčasne opustiť miesto zájazdu?

V prípade, ak okolnosti súvisiace s prírodnými katastrofami v mieste zájazdu stále umožňovali poskytovanie služieb tak ako boli dohodnuté v zmluve o zájazde a napriek tomu ste sa rozhodli predčasne opustiť miesto zájazdu, v tomto pripadne máme za to, že vám nárok na odstúpenie od zmluvy nevzniká.

Aké možnosti má spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný s postupom cestovnej kancelárie?

Ak ste nespokojný s riešením zo strany cestovnej kancelárie, môžete využiť dostupné prostriedky mimosúdneho riešenia sporov alebo sa obrátiť na súd.

V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí, ale aj miestnych orgánov v cieľovej krajine mohla pomôcť.

V prípade sporu s cestovnou kanceláriou so sídlom v zahraničí môžeme prípad mimosúdne riešiť s partnerským centrom v krajine sídla cestovnej kancelárie.

V prípade sporu so slovenskou cestovnou kanceláriou jedným s dostupných možností mimosúdneho riešenia je alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS). Spotrebitelia majú možnosť obrátiť sa na niektorý zo subjektov ARS, ktoré sú zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.