Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mimoriadne okolnosti v leteckej doprave a nárok cestujúcich na kompenzáciu

Dátum: 21.09.2023
Mimoriadne okolnosti v leteckej doprave a nárok cestujúcich na kompenzáciu

V našom nedávnom článku sme sa venovali nároku na finančnú kompenzáciu, ktorá vzniká cestujúcim voči leteckej spoločnosti v prípade, že ich let bol zrušený,  mal veľké meškanie alebo odletel skôr než bolo plánované.

Nárok na finančnú kompenzáciu vám vzniká len ak uvedené narušenie letového plánu nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým letecká spoločnosť nemohla zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia.

Či ide o mimoriadne okolnosti a či máte nárok na finančnú kompenzáciu niekedy nie je úplne jasné, keďže okrem právnej definície existujú aj rozhodnutia súdov, ktoré pokrývajú rôzne situácie, ktoré môžu v leteckej doprave nastať.

Čo sú mimoriadne okolnosti, ktoré zbavujú leteckú spoločnosť povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (ďalej len „nariadenie“) môžu takéto okolnosti nastať najmä v prípadoch:

  • politickej nestability,
  • meteorologických podmienok nezlučiteľných s vykonaním príslušného letu,
  • rizík bezpečnostnej ochrany,
  • neočakávaných nedostatkov, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a štrajkov, ktoré ovplyvňujú prevádzku príslušného leteckého dopravcu,
  • zrušenie letov spôsobené rozhodnutím riadenia letovej prevádzky.

Nariadenie sa vzťahuje na odlety alebo prílety  v rámci Európskej únie ako i na lety odlietajúce z  tretej krajiny na letisko na území členského štátu Európskej únie, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravca spoločenstva.

Ako mimoriadne okolnosti v zmysle nariadenia možno kvalifikovať len také udalosti, ktoré svojou povahou alebo pôvodom nie sú súčasťou bežného výkonu činnosti dotknutého leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole, pričom tieto dve podmienky sú splnené kumulatívne, teda naraz. Podľa výkladového usmernenia, ktoré k nariadeniu vydala Európska komisia a ktoré vychádza z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ si všetky mimoriadne okolnosti, vyžadujú individuálne posúdenie v konkrétnom prípade.

Najčastejšie dôvody zrušenia alebo meškania letu, ktoré je možné považovať za mimoriadnu okolnosť v zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

1. Technické problémy

Za mimoriadnu okolnosť možno považovať len také technické problémy, ktoré sú vzhľadom na ich povahu či pôvod mimo kontroly leteckej spoločnosti, ako napríklad skrytá výrobná vada alebo poškodenie lietadla spôsobené sabotážou alebo terorizmom.

O mimoriadnu okolnosť nejde prípade  technického problému, ktorý sa zistil počas bežnej údržby lietadla alebo ktorého príčinou je nedostatočná údržba lietadla, pretože sa  týka bežného výkonu činnosti leteckého dopravcu.

2. Defekt pneumatiky lietadla

Poruchu  pneumatiky, ktorá mala svoj pôvod výlučne v náraze cudzieho predmetu nachádzajúceho sa na vzletovej a pristávacej dráhe letiska, možno považovať za mimoriadnu okolnosť, pretože sa svojou povahou alebo pôvodom netýka bežnej aktivity leteckého dopravcu a vymyká sa jeho účinnej kontrole.

3. Štrajk

Mimoriadnou okolnosťou nie je štrajk zamestnancov leteckej spoločnosti, napr. pilotov, letušiek (tzv. interný štrajk). Naopak za mimoriadnu okolnosť sa považuje štrajk zamestnancov letiska riadiacich letovej prevádzky, zamestnancov bezpečnostnej kontroly letiska alebo zamestnancov poverených odbavovaním batožiny, pretože tento štrajk je mimo kontroly leteckého dopravcu a netýka sa bežnej aktivity leteckej spoločnosti (tzv. externý štrajk).

4. Meteorologické podmienky nezlučiteľné s vykonaním letu

Mimoriadnou okolnosťou je tiež prípad, keď let musel byť odložený alebo zrušený v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok nezlučiteľných s vykonaním letu ako je hmla, búrka, ľadovec, úder blesku alebo silné sneženie, pretože ide o okolnosti, ktoré sa týkajú bezpečnosti letu a letecký dopravca ich nemôže ovplyvniť.

Primerané opatrenia leteckej spoločnosti  na odvrátenie mimoriadnych okolností

Aby sa letecký dopravca zbavil povinnosti zaplatiť finančnú náhradu, musí preukázať, že mimoriadnej okolnosti  nemohol zabrániť ani vtedy, keď prijal všetky primerané opatrenia. To znamená, že vynaložil všetky prostriedky, či už ide o zamestnancov alebo materiál, finančné prostriedky, ktorými disponoval, s cieľom predísť tomu, aby uvedená okolnosť viedla k zrušeniu alebo veľkému meškaniu dotknutého letu, s výnimkou ak by to pre neho znamenalo neprimerané straty.

Ktoré dozorné orgány môžu preveriť váš podnet

V prípade, že máte pochybnosti, či v prípade zrušenia či meškania vášho letu išlo o takú okolnosť, ktorá zbavila leteckého dopravcu povinnosti vyplatiť vám finančnú kompenzáciu, môžete sa obrátiť na národný orgán dohľadu nad dodržiavaním nariadenia. Jednotlivé členské štáty Európskej únie určili úrady, v ktorých kompetencii je predmetný dozor a ich zoznam sa nachádza sa na webových stránkach Európskej komisie.

Ako vybrať zo zoznamu príslušný dozorný orgán

Príslušnosť konkrétneho národného orgánu vychádza z trasy letu. V zásade, je príslušným orgán v mieste, kde k zrušeniu alebo meškaniu vášho letu došlo. Ak je toto miesto mimo územia EÚ, môžete sa obrátiť na orgán v mieste príletu v krajine EÚ.

Príklady:

  • Odlet z Viedne do Madridu bol zrušený. Dopravca odmietol vyplatiť náhradu, pretože k zrušeniu došlo kvôli (bližšie nešpecifikovaným) mimoriadnym okolnostiam. V tomto prípade je príslušný dozorný orgán v Rakúsku.
  • Dlhé meškanie letu z Turecka do členského štátu Európskej únie. Let bol prevádzkovaný európskym dopravcom a k problémom došlo na letisku v Antalyi. Dopravca sa tiež odvoláva na mimoriadne okolnosti a žiadosť o náhradu zamietol. V tomto prípade je dozorný orgán v mieste príletu, teda v členskom štáte Európskej únie.

V prípade, že zo šetrenia národného orgánu dohľadu vyplynie, že neexistovali mimoriadne okolnosti, ktoré by leteckého dopravcu zbavili povinnosti vyplatiť náhradu a nedôjde k náprave, môžete sa obrátiť na nás.